Nasze działy


PRAWO - Procedura

 • 21.01.2015 - Błażej Baumgart

  Spóźniona skarga

  Na początku lipca u radcy prawnego zjawił się adwokat, który poinformował, że jest nowym pełnomocnikiem klienta i ma odebrać od radcy prawnego akta dotyczące jego spraw. Po telefonicznym potwierdzeniu tej informacji u klienta, radca prawny przedstawił adwokatowi ogólnie sprawy, które ten miał przejąć. Wspomniał, że jedną ze spraw jest skarga o wznowienie postępowania i że posiada jej projekt. Następnie doszło do protokolarnego przekazania dokumentów dotyczących spraw klienta, w tym projektu skargi o wznowienie. Projekt ten nie wskazywał daty, w której klient powziął wiedzę o wyroku.

  Czytaj dalej »

 • 14.11.2013 - Agata Michalina Wolińska

  Nowy Regulamin Wiedeński – Zmodernizowane zasady arbitrażowe

  Od 1. lipca 2013r. obowiązuje nowy, zmieniony Regulamin Arbitrażu i Koncyliacji Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej (Regulamin Wiedeński/VIAC Rules/Vienna Rules). Znowelizowny Regulamin Wiedeński postrzegany jest jako interesująca alternatywa w odniesieniu do innych regulaminów arbitrażowych.

  Czytaj dalej »

 • 11.06.2012 - Monika Dziewulska

  Kilka uwag na temat art. 767 i 767 ze znaczkiem 3 k.p.c.

  Wychodząc naprzeciw postulatowi zapewnienia ochrony interesów stron postępowania egzekucyjnego oraz osób trzecich, ustawodawca przewidział na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) a także innych ustaw szereg środków prawnych – przede wszystkim środków zaskarżenia, które mają w założeniu przeciwdziałać nieprawidłowym czynnościom dokonywanym przez komornika.

  Czytaj dalej »

 • 12.03.2012 - Dorota Gulińska Aleksiejuk, Marcin Popowski

  Dowody - do wody

  „Wrzućmy wiedźmę do wody, to uzyskamy dowody, bo jak wypłynie - to winna, jak utonie – niewinna”. Z dowodami tak bywa, i to już od średniowiecza, że dopóki ich nie sprowadzimy przed sąd czy nie wykonamy, to nie wiadomo, jak wypadną.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 02.10.2011 - Jarosław Świeczkowski

  Sporny zbieg egzekucji sądowych

  Dopuszczenie przez prawodawcę możliwości działania wielu komorników w jednym rewirze, czyli obszarze właściwości tego samego sądu rejonowego, spowodowało powstawanie znacznej ilości zbiegów egzekucji sądowych. Problemy z tym związane prawodawca starał się wyeliminować, wprowadzając do Kodeksu postępowania cywilnego art. 773.

  Czytaj dalej »

 • 03.09.2011 - Maciej Czajka

  W stronę kontradyktoryjności procesu karnego - głos sędziego

  Teksty mecenas Małgorzaty Dąbrowskiej-Kardas i prokuratora Józefa Gurgula dotyczące kontradyktoryjności, opublikowane w trzecim i szóstym numerze „MIDY”, wskazują na niezwykłe powiązanie sposobu prowadzenia sporu przed sądem z kwestią prawdy materialnej.

  Czytaj dalej »

 • 02.09.2011 - Małgorzata Łoboz

  Opłaty bez podpowiedzi Sądu Najwyższego

  Temat artykułu wymusiło życie sądowe, konfrontując mnie z niejednolitymi orzeczeniami w zakresie wzywania o braki formalne w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

  Czytaj dalej »

 • 02.08.2011 - Raquel Lahoz Lerin

  Europejski Nakaz Dowodowy

  Decyzja Ramowa Rady 2008/978/WSiSW z 18 grudnia 2008 roku w sprawie Europejskiego Nakazu Dowodowego, dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych.

  Czytaj dalej »

 • 01.08.2011 - Józef Gurgul

  Temida i sprawa opaski na oczach

  Pani Mecenas Małgorzaty Dąbrowskiej-Kardas artykuł pt. „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego" („MIDA”, nr 3, 2011) przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem. Zaciekawiły mnie śmiałe oceny, propozycje i nawet recepty na uzdrowienie prokuratury i sądu z rozmaitych przypadłości. Zabrakło mi w nich jednak jakichkolwiek odniesień do społecznie i moralnie doniosłego przesłania myśli Monteskiusza: „Przyczyna wszelkiego skażenia tkwi w bezkarności zbrodni”.

  Czytaj dalej »

 • 03.07.2011 - Raquel Lahoz Lerin

  Procedura exequatur w Hiszpanii - PDF

  Artykuł PDF

  Czytaj dalej »

 • 02.07.2011 - Mateusz Wilczyński

  Problem owoców zatrutego drzewa

  Kwestia owoców zatrutego drzewa często przywołuje na myśl amerykańskie filmy kryminalne, w których przebojowy adwokat w ostatniej chwili wykazuje, że dowody zostały zebrane przez stróżów prawa z naruszeniem przepisów, powodując tym samym nieoczekiwany zwrot akcji, z wypuszczeniem przestępcy na wolność włącznie.

  Czytaj dalej »

 • 10.06.2011 - Małgorzata Dąbrowska-Kadras

  W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego i niektórych ustaw, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości, został poddany pod publiczną debatę. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów k.p.k. do konwencyjnych i konstytucyjnych standardów, usprawnienie i przyspieszenie postępowania, ukształtowanie nowych podstaw stosowania środków zapobiegawczych i oparcie fazy postępowania jurysdykcyjnego na szerszych podstawach kontradyktoryjności, co zapewnić ma większe poszanowanie praw uczestników postępowania.

  Czytaj dalej »

 • 09.06.2011 - Andrzej Niedużak

  Wynaturzony formalizm sądowy

  W nieodległej przeszłości wrocławski sąd apelacyjny rozpoznawał zażalenie na postanowienie sądu okręgowego, odmawiające sporządzenia i doręczenia stronie pozwanej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd pierwszej instancji twierdził, że stosowny wniosek strony w ustawowym terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku nie wpłynął. Sprawa jest godna uwagi z racji okoliczności faktycznych towarzyszących wydaniu zaskarżonego orzeczenia, motywów rozstrzygnięcia, a także dlatego, że nie była to sprawa precedensowa.

  Czytaj dalej »

 • 08.06.2011 - Joanna Głowacka

  Wyrok to jest wyrok!

  Zagadnienie prawne, czy na gruncie przepisów polskiego prawa wydany w Polsce wyrok sądu polubownego powinien spełniać wymóg wiążącego, stanowczego i bezwarunkowego rozstrzygnięcia sprawy, czyli warunki, jakim powinien odpowiadać wyrok sądu państwowego, nie było - poza orzeczeniem z roku 1935 - przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Tymczasem z chwilą stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wyrok ten uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

  Czytaj dalej »

 • 06.06.2011 - Małgorzata Łoboz

  Z dużej chmury mały deszcz

  Zwrot opłaty w postępowaniu upominawczym. Nie można przecenić znaczenia ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, skoro każdy proces cywilny zaczyna się od jej zastosowania i tak właśnie kończy. Trudno się zatem dziwić, że nieprecyzyjne interwencje ustawodawcy w ramach tego aktu prawnego owocują niezawodnie późniejszymi sporami na temat wykładni.

  Czytaj dalej »

1 2