Lista autorów


Joanna Głowacka

Radca prawny z kancelarii Kwaśnik i Głowacka Radcowie Prawni Sp.k. w Warszawie. Zajmuje się w szczególności problematyką umów o roboty budowlane oraz problematyką zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów w czasopismach prawniczych i branżowych dotyczących umów o roboty budowlane. Autorka tłumaczenia ustaw z zakresu prawa zamówień publicznych na język niemiecki.

Artykuły autora


  • 08.06.2011 - Joanna Głowacka

    Wyrok to jest wyrok!

    Zagadnienie prawne, czy na gruncie przepisów polskiego prawa wydany w Polsce wyrok sądu polubownego powinien spełniać wymóg wiążącego, stanowczego i bezwarunkowego rozstrzygnięcia sprawy, czyli warunki, jakim powinien odpowiadać wyrok sądu państwowego, nie było - poza orzeczeniem z roku 1935 - przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Tymczasem z chwilą stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wyrok ten uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

    Czytaj dalej »

    • 0