08.06.2011 - Joanna Głowacka

Wyrok to jest wyrok!

Zagadnienie prawne, czy na gruncie przepisów polskiego prawa wydany w Polsce wyrok sądu polubownego powinien spełniać wymóg wiążącego, stanowczego i bezwarunkowego rozstrzygnięcia sprawy, czyli warunki, jakim powinien odpowiadać wyrok sądu państwowego, nie było - poza orzeczeniem z roku 1935 - przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Tymczasem z chwilą stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wyrok ten uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

W literaturze dotyczącej sądownictwa polubownego kwestia konstrukcji i treści rozstrzygnięcia zawartego w wyroku sądu polubownego rozważana jest zazwyczaj w aspekcie formy i treści wyroku, a nie zasad rozstrzygania o żądaniach stron. Z pozoru problem ten może wydawać się błahy i bez praktycznego znaczenia.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz