Artykuły - wydanie Numer 3 - czerwiec 2011

 • 23.05.2011 - Jakub Gładkowski

  Rozkaz à la longue

  Coraz częściej akcja współczesnych polskich filmów osadzana jest w realiach najnowszej historii. Tak też jest w przypadku doskonałego obrazu Jana Kidawy-Błońskiego „Różyczka”, do którego życie dopisało właśnie puentę…

  Czytaj dalej »

 • 31.05.2011 - Jan Hartman

  Reklama dźwignią palestry!

  Od lat zajmuję się sprawami marketingu i reklamy. Mniej więcej wiem, na czym to polega. Gdy przeto spotykam się z uprzedzeniami w stosunku do wolnego rynku i reklamy, nie wiem, czy mam się irytować, czy z pobłażaniem pokiwać głową.

  Czytaj dalej »

 • 01.06.2011 - Jacek Dubois

  Oskarżony, którego nie było

  Idąc do kancelarii tajnej w sądzie, czułem się jak pielgrzym podążający do Mekki. Miałem dotrzeć do dokumentów, które wreszcie pozwoliłyby mi poznać istotę prowadzonej przeze mnie sprawy.

  Czytaj dalej »

 • 02.06.2011 - Magdalena Dulińska

  Święta prawie bez różnicy

  Dla wielu młodych prawników poszukujących pracy wybór między kancelarią a firmowym działem prawnym stanowi niekiedy samotną rozprawę z gatunku „o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia”

  Czytaj dalej »

 • 03.06.2011 - Jolanta Budzowska

  Zabijcie prawie wszystkich prawników

  Z Larry Klaymanem, amerykańskim prawnikiem, który pozwał Facebooka, rozmawia Jolanta Budzowska.

  Czytaj dalej »

 • 04.06.2011 - Mida

  Zakres obowiązku informacyjnego banków

  Niemiecki Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof; BGH) w wyroku z 22 marca 2011 r. (sygn. akt XI ZR 33/10) rozstrzygnął kwestię zakresu obowiązku informacyjnego banku podczas zawierania z klientami tzw. umów „swap”. Stwierdził, że Deutsche Bank (DB) naruszył ciążący na nim obowiązek informacyjny, w związku z czym musi zapłacić swojemu byłemu klientowi ok. 500 tys. euro odszkodowania.

  Czytaj dalej »

 • 05.06.2011 - Mida

  Terminator w słusznej sprawie

  W wyniku zabiegów Arnolda Schwarzeneggera, gubernatora Stanu Kalifornia, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zajmował się sprawą, której istota sprowadzała się do wyjaśnienia kwestii, czy przepisy sekcji 1746 - 1746.5 California Civil Code, zakazujące sprzedaży gier wideo o treściach związanych z przemocą nieletnim poniżej 18. roku życia, są zgodne z Pierwszą Poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki: „Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd”.

  Czytaj dalej »

 • 06.06.2011 - Mida

  Terminy apelacyjne

  Oto jak w kilku wybranych krajach Europy przestawiają się terminy wnoszenia apelacji w sprawach cywilnych w postępowaniu zwykłym.

  Czytaj dalej »

 • 06.06.2011 - Małgorzata Łoboz

  Z dużej chmury mały deszcz

  Zwrot opłaty w postępowaniu upominawczym. Nie można przecenić znaczenia ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, skoro każdy proces cywilny zaczyna się od jej zastosowania i tak właśnie kończy. Trudno się zatem dziwić, że nieprecyzyjne interwencje ustawodawcy w ramach tego aktu prawnego owocują niezawodnie późniejszymi sporami na temat wykładni.

  Czytaj dalej »

 • 08.06.2011 - Joanna Głowacka

  Wyrok to jest wyrok!

  Zagadnienie prawne, czy na gruncie przepisów polskiego prawa wydany w Polsce wyrok sądu polubownego powinien spełniać wymóg wiążącego, stanowczego i bezwarunkowego rozstrzygnięcia sprawy, czyli warunki, jakim powinien odpowiadać wyrok sądu państwowego, nie było - poza orzeczeniem z roku 1935 - przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Tymczasem z chwilą stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wyrok ten uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

  Czytaj dalej »

 • 09.06.2011 - Andrzej Niedużak

  Wynaturzony formalizm sądowy

  W nieodległej przeszłości wrocławski sąd apelacyjny rozpoznawał zażalenie na postanowienie sądu okręgowego, odmawiające sporządzenia i doręczenia stronie pozwanej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd pierwszej instancji twierdził, że stosowny wniosek strony w ustawowym terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku nie wpłynął. Sprawa jest godna uwagi z racji okoliczności faktycznych towarzyszących wydaniu zaskarżonego orzeczenia, motywów rozstrzygnięcia, a także dlatego, że nie była to sprawa precedensowa.

  Czytaj dalej »

 • 10.06.2011 - Małgorzata Dąbrowska-Kadras

  W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego i niektórych ustaw, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości, został poddany pod publiczną debatę. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów k.p.k. do konwencyjnych i konstytucyjnych standardów, usprawnienie i przyspieszenie postępowania, ukształtowanie nowych podstaw stosowania środków zapobiegawczych i oparcie fazy postępowania jurysdykcyjnego na szerszych podstawach kontradyktoryjności, co zapewnić ma większe poszanowanie praw uczestników postępowania.

  Czytaj dalej »

 • 11.06.2011 - Cezary Kąkol

  Zakaz stadionowy, czyli o „czerwonych kartkach” dla kiboli

  Do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach nie wystarczy stworzenie skutecznych instrumentów karania chuliganów wysokimi grzywnami czy karą więzienia. Konieczne jest także zapobieganie ich uczestnictwu w kolejnych imprezach.

  Czytaj dalej »

 • 12.06.2011 - Mida

  Sprawa POTOMSKA i POTOMSKI przeciwko POLSCE

  Z wokandy trybunału.

  Czytaj dalej »

 • 13.06.2011 - Ryszard Sowiński

  Efektywny system partnerski w kancelarii

  Decyzja o przyjęciu do grona partnerów dotychczasowego pracownika kancelarii to jedna z najtrudniejszych decyzji biznesowych jej założyciela. Warto, by podejmowana była w oparciu o kryteria biznesowe i wzmacniała rozwój całej organizacji.

  Czytaj dalej »

1 2 3