Artykuły - wydanie Numer 1 - kwiecień 2011

 • 31.03.2011 - Jan Hartman

  Niechby wyrok uzasadniał się sam…

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa z zapytaniem, czy opóźnienia w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziów stanowią naruszenie zasad etyki zawodowej sędziego. Wiadomo przecież, że z uzasadnieniami wielu sędziów „nie wyrabia się” na czas.

  Czytaj dalej »

 • 01.04.2011 - Jan Wojtasik

  Prokuratorzy pod sąd

  Niczego odkrywczego nie ma w stwierdzeniu, że do każdej grupy zawodowej trafiają ludzie, którzy nigdy nie powinni się w niej znaleźć. I dzieje się tak pomimo najzmyślniejszych preselekcji, konkursów, egzaminów, okresów próbnych itp. Ze środowiskiem zawodowym prokuratorów nie jest inaczej i zapewne nigdy nie będzie…

  Czytaj dalej »

 • 02.04.2011 - Luigi Lai

  Czym jest COMI?

  Termin „upadłość” w języku potocznym ma sam w sobie znaczenie wyraźnie negatywne, ponieważ jednoznacznie kojarzy się z udaremnieniem nadziei i planów. Nie wdając się w dyskusję na temat głównej funkcji upadłości, warto zauważyć, że upadłość, rozumiana w prawnym jej znaczeniu, nie powinna być oceniana całkowicie negatywnie. Może bowiem mieć funkcję przeciwciał systemu ekonomiczno-prawnego, zwróconego na ochronę i zahamowanie sytuacji, która mogłaby spowodować niebezpieczny efekt domina.

  Czytaj dalej »

 • 03.04.2011 - Zbigniew Janusz Dzięgielewski

  Protokół elektroniczny z kłopotami

  Po wejściu w życie 1 lipca 2010 r. zmian kodeksu postępowania cywilnego, polegających na wprowadzeniu nowego systemy protokołowania pod nazwą protokół elektroniczny, oczekuje się usprawnienia pracy sądów.

  Czytaj dalej »

 • 04.04.2011 - Mida

  Zdolność postulacyjna

  Sprawdziliśmy, jak w kilkunastu różnych krajach Europy wygląda zdolność postulacyjna prawników, a także jak uzyskują oni uprawnienia do występowania przed Sądem Najwyższym.

  Czytaj dalej »

 • 05.04.2011 - Jolanta Budzowska

  Prawnik w nowym stylu

  Z Antoinette Collignon, jedną z najlepszych adwokatów w Holandii, prezes Pan- European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) i partnerem elitarnej sieci prawniczej Legaltree, rozmawia Jolanta Budzowska.

  Czytaj dalej »

 • 06.04.2011 - Cezary Kąkol

  Niewykorzystany potencjał mediacji

  Statystyka pokazuje, że możliwości mediacji w postępowaniu karnym nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim procesie karnym już ponad 12 lat, a zainteresowanie nią rośnie, jej stosowanie jest nadal marginalne.

  Czytaj dalej »

 • 07.04.2011 - Paweł Podrecki

  Ochrona własności intelektualnej na przykładzie sporu o „Tigera”

  Problematyka zbiegu przepisów prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji od wielu lat jest jednym z najciekawszych zagadnień w doktrynie i orzecznictwie prawa własności intelektualnej.

  Czytaj dalej »

 • 08.04.2011 - Mida

  YouTube i Facebook jako miejsca publikacji orzeczeń sądowych

  Rok 2010 był pierwszym w historii, w którym wyroki sądowe zostały opublikowane na popularnych platformach społecznościowych. Wiedeński Sąd Gospodarczy (Handelsgericht Wien) nakazał umieszczenie dwóch swoich orzeczeń na Facebooku i na YouTube.

  Czytaj dalej »

 • 09.04.2011 - Wojciech Bergier

  Podwyższony standard dowodowy w USA

  W postępowaniu dowodowym nie zawsze wystarcza zwykła przewaga dowodów na rzecz jednej ze stron procesu, lecz konieczne jest tzw. jasne i przekonujące udowodnienie faktów. Rozstrzygnięcia sporu między Microsoftem a firmą i4i będzie miało daleko idące konsekwencje dla innych sporów o ochronę patentową w Stanach Zjednoczonych.

  Czytaj dalej »

 • 10.04.2011 - Anna Miśtal - Kluś

  Zmiana terminu wymagalności roszczenia. Zakres swobody kontraktowej stron.

  Możliwość dowolnego kształtowania przez strony umowy terminu wymagalności roszczenia, tj. możliwość przedłużania lub skracania tego terminu, może mieć w praktyce doniosłe znaczenie. W razie gdy pierwotnie ustalony termin wymagalności nie nadszedł, dopuszczalność dowolnej jego zmiany nie budzi wątpliwości. Staje się ona jednak problematyczna w zakresie roszczeń, które już stały się wymagalne.

  Czytaj dalej »

 • 11.04.2011 - Maciej Czajka

  Jawność akt sprawy przy stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

  Kwestia dostępu do akt sprawy karnej nie stanowi problemu w postępowaniu sądowym. W postępowaniu przygotowawczym stanowi zagadnienie kontrowersyjne, zwłaszcza w przypadku wniosków dotyczących tymczasowego aresztowania.

  Czytaj dalej »

 • 12.04.2011 - Marta Banasiak–Stępniowska

  Praktyka bankowa a orzecznictwo sądowe w transakcjach dokumentowych

  Stosowane powszechnie przez banki reguły i wytyczne ICC Paris, cieszą się zasłużoną renomą. Paradoksalnie, mogą mieć tak szerokie zastosowanie właśnie dlatego, że są przyjmowane jako „prawo zwyczajowe”, na zasadzie dobrowolności i niejako w dowód uznania dla ich skuteczności i racjonalności.

  Czytaj dalej »

 • 13.04.2011 - Ewa Bieniek

  Hipoteka. Koniec czy początek problemów?

  Od 20 lutego 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzone ustawą z 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075), zwaną dalej ukwh. Jak zwykle są zwolennicy i przeciwnicy tej nowelizacji, zwłaszcza że dotychczas nieznane naszemu systemowi instytucje prawne dotyczą hipoteki.

  Czytaj dalej »

1 2 3