Lista autorów


Anna Miśtal - Kluś

Radca prawny, doktor prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Jest członkiem Niemiecko Polskiego Stowarzyszenia Prawnikow (Deutsch–Polnische Juristen Vergeinigung e.V). Uwielbia jeździć na nartach. Wykonuje zawód w warszawsko-krakowskiej kancelarii Budzowska Fiutowski i Parnterzy. Radcowie Prawni.

Artykuły autora


 • 20.02.2013 - Anna Miśtal - Kluś

  Opcje walutowe w sądowej praktyce

  Sąd Najwyższy wydał w ostatnich miesiącach kilka orzeczeń dotyczących opcji walutowych, mimo to nadal trudno mówić o utrwalonym kierunku orzekania w tzw. sprawach opcyjnych. Po analizie dotychczasowych wyroków nasuwa się jednak ogólna, właściwie oczywista, wytyczna: w pierwszej kolejności sądy powinny szczegółowo ustalać warunki zawieranych umów opcji. Przy często znacznej obszerności materiału dowodowego takie ustalenia wymagają dokładnej i czasochłonnej analizy postanowień umów, w tym umów ramowych oraz regulaminów. Ponadto sąd obowiązany jest dokonać interpretacji nie tylko samych postanowień umowy, ale wziąć pod uwagę, jaki był rzeczywisty zamiar stron i cel umowy. To ostatnie należy ustalać przy uwzględnieniu często wieloletniej współpracy stron i wszelkich okoliczności towarzyszących wykonywaniu zawartej umowy, które mogą przykładowo wskazywać, że dotychczasowe działania podejmowane przez klienta potwierdzają jego świadomość co do poziomu jego odpowiedzialności wobec banku z tytułu zawartych umów wbrew podnoszonym przez klienta twierdzeniom (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2012 roku, V CSK 193/11).

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 23.04.2012 - Anna Miśtal - Kluś

  Spadkobranie testamentowe nieruchomości położonych w Polsce

  Artykuł wyjaśnia zasady, jakim podlegają transgraniczne sprawy spadkowe w zakresie nieruchomości  z punktu widzenia polskiego prawa. Omawia normy kolizyjne, służące ocenie ważności testamentu oraz określające, według prawa którego państwa nastąpi nabycie spadku. Następnie przedstawia zasady dotyczące dziedziczenia testamentowego oraz ustanowienia zapisu nieruchomości, jak również alternatywne metody przeniesienia własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

  Czytaj dalej »

  • 3

 • 10.04.2011 - Anna Miśtal - Kluś

  Zmiana terminu wymagalności roszczenia. Zakres swobody kontraktowej stron.

  Możliwość dowolnego kształtowania przez strony umowy terminu wymagalności roszczenia, tj. możliwość przedłużania lub skracania tego terminu, może mieć w praktyce doniosłe znaczenie. W razie gdy pierwotnie ustalony termin wymagalności nie nadszedł, dopuszczalność dowolnej jego zmiany nie budzi wątpliwości. Staje się ona jednak problematyczna w zakresie roszczeń, które już stały się wymagalne.

  Czytaj dalej »

  • 0