Nasze działy


Prawo cywilne

 • 03.11.2014 - Paweł Litwiński

  Adwokaci, radcowie prawni, dane osobowe – podejście nr 2

  Dni obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych wydają się już policzone, a na jej miejsce niechybnie zmierza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Co z tego dla nas, adwokatów i radców prawnych, może wynikać? Bo przecież nie o to idzie, żeby w jednej, czy drugiej kancelarii na półce z zakurzonymi dokumentami stał segregator pt. „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” – chodzi o to, żeby informacje były bardziej bezpieczne. 

  Czytaj dalej »

 • 25.09.2012 - Maciej Górski

  Znów odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne. Płoną lasy.

  „Do zwrotu miliardy za lasy” – zagrzmiała Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Według autora artykułu Skarb Państwa może zapłacić nawet 20 miliardów złotych byłym właścicielom i ich spadkobiercom tytułem odszkodowań za lasy odebrane im po II wojnie światowej, a wszystko z powodu precedensowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt I CSK 547/11, który ma otworzyć drogę do dochodzenia odszkodowań za zaniechanie legislacyjne, wobec nieuchwalenia „odrębnych przepisów”, na podstawie których miałyby zostać wypłacone rekompensaty za utratę własności strategicznych zasobów naturalnych kraju. Do ich uchwalenia miałby zobowiązywać art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.  Ile w tym prawdy?

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 22.08.2012 - Przemysław Pest

  Mediacja i ugoda w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  Kwestia uznania ugody zawartej w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za ugodę administracyjną lub ugodę cywilną ma istotne znaczenie praktyczne. Determinuje ona m.in. kwestie formy i treści ugody oraz konieczności i formy jej zatwierdzenia.

  Czytaj dalej »

 • 08.05.2012 - Karol Pachnik

  Ryzyko i odpowiedzialność w sporcie

  Kolega – zresztą prawnik – zapytany przeze mnie po jednym z treningów czy wystartuje na najbliższych zawodach zaprzeczył. Jego zdaniem reguły rywalizacji były zbyt restrykcyjne bo zabraniały – uproszczając – uderzeń łokciami, kopania leżącego i zbyt wysokiego rzucania przeciwnikiem. Łamanie reguł współzawodnictwa sportowego dość często przydarza się piłkarzom nożnym. Jeden z ówczesnych reprezentantów Polski swego czasu przebiegł korkami (specjalnymi butami do gry w piłkę nożną mającymi twarde wypustki w podeszwach) po twarzy leżącego na murawie kolegi.

  Czytaj dalej »

 • 08.05.2012 - Karol Sienkiewicz

  Przedwojenne obligacje – współczesne … hobby

  Historia polskich publicznych papierów dłużnych sięga 1782 r., kiedy to holenderski bankier Quiryn van Hoorn pożyczył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu 1.000.000 guldenów. Dowodem tej emisji były obligacje na 1000 guldenów każda. Również w XIX wieku przeprowadzonych zostało kilka emisji obligacji, pierwsze jeszcze przez władze Księstwa Warszawskiego. Intensywną akcję „pożyczkową”, co oznaczało drukowanie obligacji, prowadziły władze powstańcze. I tak w 1831 r. wypuszczono pożyczkę „Posiłki Polskie”, zaś w 1863 r. „Pożyczkę Ogólna Narodową”. Obecnie papiery wartościowe emitowane w XIX wieku przedstawiają wartość muzealną i należą do ogromnych rzadkości.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 23.04.2012 - Anna Miśtal - Kluś

  Spadkobranie testamentowe nieruchomości położonych w Polsce

  Artykuł wyjaśnia zasady, jakim podlegają transgraniczne sprawy spadkowe w zakresie nieruchomości  z punktu widzenia polskiego prawa. Omawia normy kolizyjne, służące ocenie ważności testamentu oraz określające, według prawa którego państwa nastąpi nabycie spadku. Następnie przedstawia zasady dotyczące dziedziczenia testamentowego oraz ustanowienia zapisu nieruchomości, jak również alternatywne metody przeniesienia własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

  Czytaj dalej »

  • 3

 • 26.03.2012 - Patrycja Strączek, Tomasz Szeląg

  Związek małżeński przez pełnomocnika

  Narzeczeni zawierający związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed asystującym duchownym to sytuacja dla większości z nas naturalna i często wręcz jedyna wyobrażalna. Co jednak można zrobić, gdy osobiste stawiennictwo osób pragnących zawrzeć związek małżeński jest w danej chwili niemożliwe?

  Czytaj dalej »

 • 02.07.2011 - Michalina Nowokuńska

  Odwrócony kredyt hipoteczny

  Prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym rozpoczęły się w Polsce w 2008 r. W kwietniu 2010 r. założenia do projektu ustawy były gotowe, jednak zgłoszono do nich 183 uwagi, z których znaczna część została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w założeniach opracowanych w I kwartale 2011 r. Proces legislacyjny jeszcze się nie rozpoczął.

  Czytaj dalej »

 • 01.07.2011 - Piotr Dynowski

  Know-how pod szczególnym nadzorem

  W czasach gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności coraz większą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego odgrywają wartości niematerialne firmy. Własność intelektualna i know-how są dziś kluczowymi aktywami przedsiębiorstwa, wymagającymi szczególnej ochrony i zabezpieczeń.

  Czytaj dalej »

 • 12.04.2011 - Ewa Bieniek

  Hipoteka. Koniec czy początek problemów?

  Od 20 lutego 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzone ustawą z 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075), zwaną dalej ukwh. Jak zwykle są zwolennicy i przeciwnicy tej nowelizacji, zwłaszcza że dotychczas nieznane naszemu systemowi instytucje prawne dotyczą hipoteki.

  Czytaj dalej »

 • 09.04.2011 - Anna Miśtal - Kluś

  Zmiana terminu wymagalności roszczenia. Zakres swobody kontraktowej stron.

  Możliwość dowolnego kształtowania przez strony umowy terminu wymagalności roszczenia, tj. możliwość przedłużania lub skracania tego terminu, może mieć w praktyce doniosłe znaczenie. W razie gdy pierwotnie ustalony termin wymagalności nie nadszedł, dopuszczalność dowolnej jego zmiany nie budzi wątpliwości. Staje się ona jednak problematyczna w zakresie roszczeń, które już stały się wymagalne.

  Czytaj dalej »