Nasze działy


Z wokandy Trybunału (ETPCz)

 • 11.07.2013 - Mida

  Austriacka organizacja zarządzająca prawami autorskimi wygrała z Amazon

  Austriacka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może żądać 
  od Amazon opłaty licencyjnej za sprzedaż czystych płyt CD i DVD, kart 
  pamięci i odtwarzaczy MP3 - orzekł w czwartek unijny Trybunał 
  Sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

 • 08.09.2012 - Michał Chylak, Joanna Rycerz

  Kolekcjoner zabytkowej broni wygrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Orzeczenie przepadku broni kolekcjonerskiej naruszyło prawo własności

  Wyrokiem z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Nowakowski przeciwko Polsce , skarga nr 55167/11, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 13.06.2012 - Mida

  Z Wokandy Trybunału: "SPRAWA FRATANOLÓ przeciwko Węgrom"

  Trybunał podkreślił, że bezwzględny zakaz przedstawiania symboli totalitarnych jest za szeroki w sytuacji, gdy dany znak ma kilka znaczeń, tak jak w niniejszej sprawie. Co więcej, w wyroku Trybunału znalazło się stwierdzenie, że nawet wykazanie potencjalnego ryzyka, iż dane działanie może stanowić propagowanie komunizmu, nie może być jedynym uzasadnieniem dla nakładania sankcji karnych. W sytuacji, gdy dany symbol może mieć więcej niż jedno znaczenie, jego publiczne przedstawianie nie może być kwalifikowane jako niebezpieczna propaganda.

   

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 30.04.2012 - Mida

  Z Wokandy Trybunału: "SPRAWA FRATANOLÓ przeciwko Węgrom"

  Trybunał podkreślił, że bezwzględny zakaz przedstawiania symboli totalitarnych jest za szeroki w sytuacji, gdy dany znak ma kilka znaczeń, tak jak w niniejszej sprawie. Co więcej, w wyroku Trybunału znalazło się stwierdzenie, że nawet wykazanie potencjalnego ryzyka, iż dane działanie może stanowić propagowanie komunizmu, nie może być jedynym uzasadnieniem dla nakładania sankcji karnych. W sytuacji, gdy dany symbol może mieć więcej niż jedno znaczenie, jego publiczne przedstawianie nie może być kwalifikowane jako niebezpieczna propaganda

  Czytaj dalej »

 • 17.04.2012 - Mida

  Z Wokandy Trybunału: „Prawo skarżącego do bezpłatnego leczenia zostało naruszone więcej niż jeden raz.” – wyrok ETPC

  SPRAWA PANAITESCU przeciwko Rumunii  - wyrok z dania 10 kwietnia 2012 roku.
  Trybunał zaznaczył, że pierwsze zdanie artykułu 2 nakłada na Wysokie Układające się Strony obowiązek o charakterze pozytywnym. Nałożony na Państwa obowiązek ochrony życia nie ogranicza się jedynie do powinności zapewnienia ochrony przed zamierzonym i bezprawnym atakiem na życie człowieka, ale statuuje również zobowiązanie do zapewnienia zabezpieczenia życia tych, którzy znajdują się pod jego jurysdykcją.(…) W ocenie Trybunału, okoliczności niniejszej sprawy świadczą o tym, że prawo skarżącego do bezpłatnego leczenia zostało naruszone więcej niż jeden raz.
  Wyrok jest dostępny w całości w języku polskim na stronie www.e-mida.pl

  Czytaj dalej »

 • 03.10.2011 - MIDA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii

  Z WOKANDY TRYBUNAŁU

  SEKCJA TRZECIA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii


  Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja Trzecia), zasiadający w składzie Izby:
  Josep Casadevall (prezes), Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta,
  Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi (sędziowie), oraz Santiago Quesada (rejestrator sekcji),


  po odbyciu narady na posiedzeniu niejawnym 30 sierpnia 2011 roku,


  wydał następujący wyrok:


  Sprawa miała swój początek w pięciu skargach (nr 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 i 13368/07) przeciwko Republice Mołdawii i Federacji Rosyjskiej, złożonych do Trybunału, na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez pięcioro obywateli Mołdawii: pana Vasile Vartic, pana Ion Ţurcan, pana Ion Tudoreanu, panią Elena Cerneţchi i panią Elena Luniov (skarżący) w dniach: 3 stycznia 2007 roku, 15 stycznia 2007 roku i 1 marca 2007 roku.
  W postanowieniu z 10 listopada 2009 roku Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne w zakresie, w jakim skierowane były przeciwko Federacji Rosyjskiej. W pozostałym zakresie skargi zostały przyjęte do rozpoznania.

  Czytaj dalej »

 • 03.09.2011 - Mida

  Sprawa Juricic przeciwko Chorwacji


  SPRAWA JURIČIĆ przeciwko Chorwacji

  Czytaj dalej »

 • 02.08.2011 - Mida

  Sprawa FYODOROV I FYODOROVA przeciwko Ukrainie

  Z WOKANDY TRYBUNAŁU

  Czytaj dalej »

 • 03.07.2011 - Mida

  Sprawa Ciechońska przeciwko Polsce

  Z WOKANDY TRYBUNAŁU

  Czytaj dalej »

 • 02.07.2011 - Mida

  Sprawa Apanasewicz przeciwko Polsce

  (skarga nr 6854/07) WYROK STRASBURG, 3 maj 2011 Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 43 i 44 Konwencji. Wyrok może podlegać korekcie wydawniczej.
  EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

  Czytaj dalej »

 • 12.06.2011 - Mida

  Sprawa POTOMSKA i POTOMSKI przeciwko POLSCE

  Z wokandy trybunału.

  Czytaj dalej »

 • 13.05.2011 - MIDA

  Sprawa WELKE i BIAŁEK przeciwko POLSCE

  SEKCJA CZWARTA

   

  SPRAWA WELKE I BIAŁEK przeciwko POLSCE

  (skarga nr 15924/05)

   

  WYROK

   

  STRASBURG

  1 marca 2011

   

  Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 § 2 Konwencji. Wyrok może podlegać korekcie wydawniczej.

  Czytaj dalej »

 • 13.04.2011 - Mida

  Sprawa Tarnawczyk przeciwko Polsce

  Sprawa miała swój początek we wniosku (numer 27480/02) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym do Trybunału na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności („Konwencja”) przez obywatelkę polską, panią Marię Tarnawczyk („wnioskodawczyni”), w dniu 4 lipca 2002 roku. Wnioskodawczyni postawiła zarzut naruszenia Artykułu 1 Protokołu dodatkowego do Konwencji, polegający na tym, że spokojne posiadanie przez nią mienia zostało naruszone, ponieważ należącą do niej działkę przeznaczono na wywłaszczenie w bliżej nieokreślonym terminie, a postępowanie przed sądem krajowym nie zapewniło jej odszkodowania.

  Czytaj dalej »