Ogłoszenia dla Akcjonariuszy


26.11.2020 r.: Zarząd Spółki pod firmą MIDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków) w celu ich dematerializacji.

 Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi (wezwanie 4).


05.11.2020 r.: Zarząd Spółki pod firmą MIDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków) w celu ich dematerializacji.

 Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi (wezwanie 3).


15.10.2020 r.: Zarząd Spółki pod firmą MIDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków) w celu ich dematerializacji.

 Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi (wezwanie 2).


24.09.2020 r.: Zarząd Spółki pod firmą MIDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków) w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi (wezwanie 1).


1) Informujemy, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIDA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wybrało spółkę pod firmą NOBLE SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018651, NIP: 6760108427, REGON: 350647408, jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. Podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki nie powierza się pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji

2) W dniu 7 września 2020 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3) W dniu 7 września 2020 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4) W dniu 7 września 2020 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5) W dniu 7 września 2020 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6) W dniu 16 września 2020 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki nr 5 – informacje o statucie pierwszego działu KRS, o następującej treści: „26.08.2020R., REPERTORIUM A NR 19636/2020, ZASTEPCA NOTARIALNY ROBERT WOLANSKI, ZASTEPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. DODANO: §36(1) STATUTU”.


W dniu 20 lutego 2020 roku dokonano wpisu nr 21 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376199, dla spółki MIDA S.A. z siedzibą w Krakowie, w Dziale 1 Rubryce 2, poprzez wpisanie adresu strony internetowej spółki, tj. HTTP://E-MIDA.PL