Lista autorów


(YZMA)

Autor rubryki „Moja sprawa”. Opowiadania oparte na faktach z pracy zawodowej.

Zapraszamy do lektury http://www.e-mida.pl/sections/77

 

Artykuły autora


 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali w przypadku upadłości dewelopera a wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości upadłego - Marcin Wierzbicki


  1.    Wstęp.


  Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  w swoim założeniu miała wypełnić lukę prawną, na którą Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę Sejmowi i Radzie Ministrów , a której usunięcie miało dążyć do zapewnienia spójności systemu prawnego RP. W założeniu ustawodawcy, OchrNabLokMU stanowić miała kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej klientów spółek deweloperskich, ustanawiając między innymi szerokie obowiązki informacyjne deweloperów, wprowadzając kontrolę wydatkowania przed deweloperów środków otrzymanych od klientów, jak też określając zasady postępowania na wypadek niewypłacalności dewelopera. Zgodnie z art. 36 OchrNabLokMU, wprowadzono zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze  dodając w części trzeciej Tytuł Ia regulujący nowe, odrębne postępowanie – postępowanie upadłościowe wobec deweloperów.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  „Formalizować czy nie – rzecz o specjalizacjach prawniczych” - Jerzy Kopyra

  Do napisania niniejszego artykułu skłoniła mnie dyskusja, która wywiązała się na facebookowym fanpage`u „Adwokatura Polska” po dodaniu przeze mnie wpisu wskazującego na konieczność sformalizowania istniejących już specjalizacji prawniczych. Nie będę jednak przytaczał w tym miejscu treści dyskusji, pozwolę sobie natomiast nieco obszerniej przedstawić mój pogląd na wspomniane zagadnienie. Zaznaczę również, że nie jest moją ambicją prezentować tutaj założeń do projektu legislacji, która miałaby unormować specjalizacje prawnicze. Moją wypowiedź proszę raczej taktować jako pewien zaczyn szerszej dyskusji na ten temat, jako otwarte pytanie do samego środowiska adwokatów i radców prawnych o potrzebę sformalizowania specjalizacji. W moim najgłębszym przekonaniu owa dyskusja powinna toczyć się na szerokim forum publicznym, nie zaś tylko w gronie osób wykonujących wspomniane zawody. Albowiem osoby te występowałyby wtedy w charakterze sędziów we własnej sprawie, czego z oczywistych względów, należałoby uniknąć.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na stały wywóz zabytków z Polski - Olgierd Jakubowski

  Kontrola przepływu dóbr kultury za pomocą dokumentów wywozowych jest jednym z przyjętych na świecie standardów ochrony dziedzictwa kulturowego.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 26]

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część II: Pozwolenia czasowe - Olgierd Jakubowski

  W polskim systemie kontroli przemieszczania dóbr kultury ważną rolę odgrywają pozwolenia czasowe na wywóz zabytków za granicę. Za pomocą tych dokumentów państwo nadzoruje przemieszczanie obiektów stanowiących wartość dla dziedzictwa kulturowego Polski.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 27]

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5 6